مکتب

نسخه‌ی کامل: مفاهیم
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

مفاهیم

موضوع‌ها

  1. مفهوم وصف (5 پاسخ‌ها:)
  2. مفهوم لقب و عدد (0 پاسخ‌ها:)
  3. مفهوم استثناء و حصر (3 پاسخ‌ها:)
  4. مفهوم غایت (3 پاسخ‌ها:)
  5. مفهوم شرط (31 پاسخ‌ها:)