مکتب

نسخه‌ی کامل: حضرت آیت الله سبحانی
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

حضرت آیت الله سبحانی

صفحات: 1 2 3 4 5

موضوع‌ها

 1. رویت هلال (3 پاسخ‌ها:)
 2. نماز قضا (56 پاسخ‌ها:)
 3. آیا احکامی که مربوط به قتل مرد مسلمان است، شامل زن مسلمان، صبی و مجنون هم می‌شود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 4. آیا جنایت بر کلب و سگی که دیه مقدره دارد، موجب ضمان است؟ (0 پاسخ‌ها:)
 5. هرگاه حیوان کسی به زراعت دیگری ضرر و آسیب بزند (0 پاسخ‌ها:)
 6. آیا مسلمان مالک خمر و خنزیر می‌شود؟ (0 پاسخ‌ها:)
 7. احکام جنایت بر حیوانات (2 پاسخ‌ها:)
 8. عاقله (8 پاسخ‌ها:)
 9. دیه جنابت بر میت (1 پاسخ:)
 10. دیه جنین (4 پاسخ‌ها:)
 11. تفاوت دیه مرد و زن (0 پاسخ‌ها:)
 12. دیه اعضاء (61 پاسخ‌ها:)
 13. هرگاه کسی در طریق مسلمین چاهی حفر کند و دیگری در کنار آن سنگی نهد (0 پاسخ‌ها:)
 14. حکم جایی که دابه‌ و حیوان کسی به جان یا مال دیگران ضرر بزند (0 پاسخ‌ها:)
 15. هر گاه حیوان توسط حیوان کسی کشته شود (0 پاسخ‌ها:)
 16. هرگاه «شخص» توسط حیوان کسی کشته شود (0 پاسخ‌ها:)
 17. کسی که در ملک دیگران آتشی را روشن کرده (0 پاسخ‌ها:)
 18. هرگاه کسی در ملک خودش آتشی را روشن کند (0 پاسخ‌ها:)
 19. حکم جایی که دو سفینه و کشتی با همدیگر تصادم کنند (0 پاسخ‌ها:)
 20. اسباب ضمان (2 پاسخ‌ها:)
صفحات: 1 2 3 4 5