برخورد سلبی با مفاسد و ناهنجاری های اجتماعی
موافقم
100.00%
3 100.00%
مخالفم
0%
0 0%
مجموع: 3 رای 100%