مکتب

نسخه‌ی کامل: کتاب قصاص
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کتاب قصاص

موضوع‌ها

 1. قسامه (6 پاسخ‌ها:)
 2. قصاص نفس/ شروط قصاص (90 پاسخ‌ها:)
 3. مسائل اشتراک در جنایت (16 پاسخ‌ها:)
 4. تداخل جنایات (7 پاسخ‌ها:)
 5. اشتراک در قتل (3 پاسخ‌ها:)
 6. تاثیر فعلی جنایت در قتل (3 پاسخ‌ها:)
 7. قطع حیات غیر مستقر (3 پاسخ‌ها:)
 8. قصاص شهود زور (دروغ) (4 پاسخ‌ها:)
 9. قصاص نفس / اکراه بر قتل (19 پاسخ‌ها:)
 10. قصاص نفس / امر به قتل (7 پاسخ‌ها:)
 11. قصاص نفس/ موجب (41 پاسخ‌ها:)