مکتب

نسخه‌ی کامل: کتاب قصاص
شما در حال مشاهده نسخه آرشیو هستید. برای مشاهده نسخه کامل کلیک کنید.

کتاب قصاص

موضوع‌ها

  1. مسائل اشتراک در جنایت (0 پاسخ‌ها:)
  2. تداخل جنایات (7 پاسخ‌ها:)
  3. اشتراک در قتل (3 پاسخ‌ها:)
  4. تاثیر فعلی جنایت در قتل (3 پاسخ‌ها:)
  5. قطع حیات غیر مستقر (3 پاسخ‌ها:)
  6. قصاص شهود زور (دروغ) (4 پاسخ‌ها:)
  7. قصاص نفس / اکراه بر قتل (19 پاسخ‌ها:)
  8. قصاص نفس / امر به قتل (7 پاسخ‌ها:)
  9. قصاص نفس/ موجب (41 پاسخ‌ها:)